Üç aylar ne zaman başlayacak? Üç aylar ne zaman? 2022 Üç aylar hangi gün? İşte 2022 Dini günler takvimi!

Üç aylar ne vakit başlayacak? Müslüman alemi için kutsal olarak sayılan üç aylar son periyotta vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Bu mübarek aylarda ibadetini yerine getirmek isteyen birçok vatandaş internette “Üç aylar ne vakit başlayacak? Üç aylar ne vakit? 2022 Üç aylar hangi gün? 2022 Dini günler ne vakit?” sorularını araştırıyor. Üç ayların başlangıcı ve 2022’de yer alan dini günlerin tarihlerini haberimizden bulabilirsiniz.

ÜÇ AYLAR NE VAKİT BAŞLAYACAK?

Üç aylar, 2022 yılında Recep ayının birinci günü olan 2 Şubat günü başlayacak.

ÜÇ AYLAR HANGİ AYLARDIR?

Hicri takvimde yer alan Recep, Şaban ve Ramazan ayları Müslüman alemi tarafından Üç Aylar olarak kabul edilmektedir.

2022 ÜÇ AYLAR TAKVİMİ

Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi üzere özel gecelerin idrak edildiği üç aylarda, oruç tutma, Kur’an-ı Kerim okuma ve sadaka verme üzere ibadetlerin daha fazla yerine getirilmesi tavsiye ediliyor.

2022 KANDİL TARİHLERİ NE VAKİT?

Üç ayların başlangıcından sonra birinci kandil, Receb ayının birinci manevi günü olan Regaib Kandili ile 3 Şubat Perşembe gerçekleşecek.

Miraç Kandili 27 Şubat günü, Berat Kandili ise 17 Mart günü idrak edilecek.

2022 Ramazan ayı ise 2 Nisan’da başlayacak.

2022 YILI DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Müslüman alemi tarafından kutsal kabul edilen değerli tarihler ise şu formdadır;

RECEP AYI NEDİR?

Hicrî yılın yedinci ayıdır. Sözlükte “korkmak; hürmet duymak, tâzim göstermek” manalarına gelen recb kökünden türeyen receb sözü hürmet duyulan ve savaşmanın haram kabul edildiği dört aydan birinin ismi olup dinî gelenekte kıymetli yeri olan üç ayların birincisidir. Câhiliye döneminde, receb ayı boyunca savaştan ve baskınlardan uzak durulur, bilhassa birinci on gününde oruç tutulur, umre ziyaretleri yapılır ve putlardan oluşan ilahlara “atîre” yahut “recebiyye” denilen kurbanlar takdim edilirdi. Receb ayının daha evvel Arab-ı bâide (Âd ve Semûd) devrinde “hevber”, Arab-ı âribe periyodunda “esamm” (sağır) diye isimlendirildiği, kan dökmenin, mala ve ırza dokunmanın yasak olduğu bu ayda arbede ve silâh sesleri, imdat davetleri duyulmadığı için bu isimle anıldığı rivayet edilir. Araplar’ın Mudar kolundan olan Kureyş üzere kabilelerin receb ayına öbür kabilelerden daha fazla hürmet göstermesi sebebiyle Hz. Peygamber’in bir hadisinde de geçtiği üzere (aş.bk.) bu aya “receb-i Mudar” denilmekteydi. Öte yandan haram aylardan üçü (zilkade, zilhicce, muharrem) peş peşe geldiği için bunlara “serd” (birbirini takip eden) denilirken receb ayına tek olduğu için “ferd” (münferid) ismi verilmiştir. Kaynaklarda receb ayı karşılığında öbür isim yahut sıfatlar da zikredilmektedir. Osmanlı evraklarında receb (?) kısaltmasıyla ve “şerif”, “mürecceb” üzere sıfatlarla birlikte yazılmıştır.

ŞÂBAN AYI NEDİR?

Hicrî yılın sekizinci ayıdır. Sözlükte “dağılmak, kümelere ayrılmak” manasındaki şa’b kökünden türeyen şa’bân kamerî yılın recebden sonra, ramazandan evvel gelen sekizinci ayının ismidir ve dinî gelenekte değerli bir yeri olan üç ayların ikincisidir. Şâban sözünün kamerî takvimin sekizinci ayına isim olması farklı biçimlerde açıklanmıştır. Bir yoruma nazaran, savaşmanın yasak olduğu haram aylardan biri olan recebden sonra silâhlı baskınlar için kabilelerin kümeler halinde dağılması sebebiyle bu isimle anılmıştır. Araplar’ın bu ayda su temin etmek emeliyle kümelere ayrılmalarından ötürü bu ismin verildiği ya da ramazan ve receb aylarını birbirinden ayırdığı için bu türlü isimlendirildiği yolunda açıklamalar da mevcuttur. Öbür bir yoruma nazaran ise kamerî ayların eski isimlerinin değiştirilmesi ağaçların kısım verdiği periyoda rastladığından bu ismi almıştır. Araplar, haram ayların yerlerini değiştirmek yahut haccın sabit bir mevsimde yapılmasını sağlamak hedefiyle haram ayları ertelediklerinde receb ayını şâbanın yerine kaydırırlar ve bu iki ayı “recebân” diye isimlendirirlerdi.

RAMAZAN AYI NEDİR?

Oruç tutmanın farz olduğu hicrî yılın dokuzuncu ayıdır. Sözlükte “günün çok sıcak olması, güneşin kum ve taşları çok ısıtması, kızgın yerde yalınayak yürümekle ayakların yanması” anlamlarındaki ramad masdarından yahut “güneşin güçlü ısısından çok fazla kızmış yer” mânasındaki ramdâ’ sözünden türeyen ramazân kamerî yılın şâbandan sonra, şevvalden evvel gelen dokuzuncu ayının ismidir. “Yaz sonunda ve güz mevsiminin başlarında yağıp yeryüzünü tozdan temizleyen yağmur” manasındaki ramadî sözünden ya da “kılıcı yahut ok demirini inceltip sertleştirmek için iki yalçın taş ortasına koyup dövmek” manasındaki ramd masdarından türediği de ileri sürülmüştür. Çoklukla “şehr” (ay) sözüne izâfe edilip şehru ramazân biçiminde kullanılır. Zayıf bir hadise (Ahmed b. Hüseyin el-Beyhaki, es-Sünenü’l-kübrâ, IV, 201-202; Ebü’l-Ferec İbnü’l-Cevzî, II, 187) ve birtakım tâbiîn kelamlarına dayanan bir kısım âlimler ramazanın Allah’ın isimlerinden biri olduğunu, hasebiyle “ay” sözünü zikretmeksizin yahut oruç ayının kastedildiğine dair bir karîne olmadan tek başına kullanılmasının câiz olmadığını ileri sürmüşse de bu görüş çoğunluk tarafından isabetli bulunmamıştır. Buhârî ve Nesâî birer bab ayırarak ramazan sözünün tek başına geçtiği hadisleri zikretmişlerdir (Buhârî, “?avm”, 5; Nesâî, “?ıyâm”, 6). Bu ayın İslâm’dan evvel Arab-ı bâide (Âd ve Semûd) periyodunda “deymur” yahut “?eymur” diye isimlendirilip yılın bu ayla başlatıldığı, Arab-ı âribe periyodunda de “nâtık” yahut “nâfik” ismiyle anıldığı, ramazan isminin ise hicrî takvimde yer alan öteki ay isimleriyle birlikte Arab-ı müsta’ribe periyodunda kullanılmaya başlandığı, İslâmiyet’in ortaya çıktığı periyotta de Araplar’ın bu isimleri kullanmakta olduğu nakledilir. Kimi kaynaklarda, bu isimlerin milâdî V. yüzyılın başlarında Hz. Peygamber’in beşinci dedesi Kilâb b. Mürre tarafından belirlendiği kaydedilmektedir. Klasik kaynaklarda “ramazânü’l-muazzam” olarak da isimlendirildiği belirtilen bu ay (Kalkaşendî, II, 405) Osmanlı evraklarında (?) kısaltmasıyla gösterilmiş ve “mübarek, şerif, mükerrem” üzere sıfatlarla birlikte yazılmıştır.

Gündem

Kaynak: Haberler